skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet študentu predstavi področje identifikacije dinamičnih sistemov. Obravnavane so enostavnejše in kompleksnejše metode identifikacije, uporaba metod identifikacije za ocenjevanje parametrov dinamičnih modelov, identifikacija neparametričnih in nestabilnih sistemov ter identifikacija v zaprti zanki.

Splošno
Vsebina
 • vrste analize procesov in definicije, delitev postopkov, analiza uporabljenih signalov (vzbujevalnih in motilnih), področja uporabe,
 • enostavne metode (Stejceva metoda, Åströmova metoda z relejem v povratni zanki, metoda s prilagajanjem modela),
 • metoda najmanjših kvadratov, regresijske metode, pristranskost in konsistenca ocen,
 • ocenjevanje parametrov dinamičnih modelov, parametriranje modelov, metoda razširjenih najmanjših kvadratov, metoda pomožnih spremenljivk, rekurzivne verzije metod, prilagoditev metod za časovno spremenljive procese – metoda uteženih najmanjših kvadratov in eksponentno pozabljanje, neznane ustaljene vrednosti, numerični problemi,
 • identifikacija neparametričnih modelov, analize frekvenčnega odziva, metode Fourierove, korelacijske in spektralne analize,
 • identifikacija nestabilnih modelov in identifikacija v zaprti zanki, identifikabilnost parametričnih in neparametričnih modelov,
 • identifikacija z razpoznavanjem vzorcev,
 • praktični vidiki, izbira časa vzorčenja, predhodna obdelava signalov, izbira modela, preskus njegove veljavnosti in izbira strukture, časovne zakasnitve, robustnost, izbira metode.
Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da študentu prikaže področje identifikacije sistemov, predvsem dinamičnih, izpostavi problem pristranskosti metod identifikacije v primeru neupoštevanja zunanjih pogojev in/ali neustreznega izbora parametrov metode, poda metodo najmanjših kvadratov in prikaže njeno uporabnost na različnih področjih, prikaže uporabnost metod za ocenjevanje parametrov dinamičnih sistemov, poda metode identifikacije neparametričnih modelov, predstavi probleme identifikacije nestabilnih sistemov in probleme identifikabilnosti v zaprti zanki ter seznani slušatelje s praktičnimi problemi identifikacije.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu bo študent zmožen:

 • izkazati poglobljeno znanje in razumevanje področja identifikacij dinamičnih sistemov,
 • uporabiti enostavnejše in kompleksnejše metode identifikacije,
 • ustrezno definirati strukture, pomembne za identifikacijo,
 • identificirati dinamiko nestabilnih sistemov in sistemov v zaprti zanki.
Metode poučevanja
 • predavanja
 • laboratorijske vaje
Gradivo

Obvezno

 • Keesman, K. J., System Identification, An Introduction, Springer, 2013.
 • Matko, D., Identifikacije, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 1998.
 • Blažič, S., Matko, D., Identifikacija, skripta, 2013.
 • Blažič, S., Identifikacije, Zbirka rešenih nalog, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2007.

Dodatno

 • Ljung, L., System identification, Prentice Hall, 1999.
 • Söderström, T., Stoica, P., System identification, Prentice Hall, 1994.
 • Aström, K. J., Hägglund, T., PID Controllers: Theory, Design and Tuning. 2nd Edition. Research Triangle Park, NC: Instrument Society of America, 1995.
Back To Top