skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet uvede študenta na področje modeliranja in simulacije zveznih sistemov. Seznani ga z osnovnimi pojmi področja, konceptom teoretičnega in eksperimentalnega modeliranja ter simulacijskimi pristopi. Predmet predstavi tudi osnovne pojme pri analizi dinamičnih sistemov, koncept cikličnega načrtovanja modelov ter delo s programskim paketom Matlab za inženirsko računanje.

Splošno
Vsebina
 • uvod (motivacija, definicija pomembnejših pojmov, predstavitev vrst modelov in načinov modeliranja, ciklični postopek modeliranja, vrednotenje in verifikacija)
 • osnovne predstavitve matematičnih modelov dinamičnih sistemov in transformacije med njimi ter njihova analiza,
 • osnove simulacije (metode simulacije, simulacija osnovnih zapisov)
 • programska orodja: Matlab, Simulink,
 • preprostejši pristopi identifikacije v časovnem prostoru in optimizacija,
 • analogni sistemi in njihov pomena v kontekstu sistemskega inženirstva,
 • ilustracija s primeri s področja elektrotehnike, mehanike, hidraulike, pneumatike in termodinamike, ilustrativni primeri načrtovanja ob uporabi laboratorijskih pilotnih naprav, odkrivanje napak na osnovi modela.
Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da študentu poda osnovna znanja s področja modeliranja in simulacije zveznih dinamičnih procesov, mu predstavi razširjenost oz. multidisciplinarnost področja ter opozori na njegov pomen, predstavi ciklični postopek modeliranja in ga ilustrira na različnih področjih ter primerih, predstavi programski paket Matlab s Simulinkom in njegovo uporabnost v podporo obravnavani tematiki.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • poznati osnovna znanja iz modeliranja in simulacije zveznih dinamičnih sistemov,
 • zgraditi enostavne modele zveznih dinamičnih modelov in jih podpreti s simulacijskimi shemami,
 • spoznati in analizirati ključne lastnosti modeliranih sistemov,
 • izvesti enostavne metode identifikacije zveznih dinamičnih sistemov,
 • uporabljati programski paket Matlab in Simulink.
Metode poučevanja
 • predavanja,
 • laboratorijske vaje,
 • sprotno preverjanje znanja s kratkimi testi v spletni učilnici,
 • možnost sodelovanja v seminarskih in projektnih študentskih nalogah.
Gradivo

Obvezno

 • Logar, V. Modeliranje in simulacija: Prosojnice za predavanja. 2021.
 • Atanasijević-Kunc, M., Karba, R., Zupančič, B. Modeliranje in simulacija, Učbenik. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2016.
 • Atanasijević-Kunc, M., Rakar, A. Modeliranje in simulacija: Laboratorijske vaje. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2003.

Dodatno

 • Atanasijević-Kunc, M. Modeliranje procesov: Zbirka primerov z ilustracijami v okolju Matlab-Simulink. Fakulteta za elektrotehniko, Založba FE in FRI, 2008.
 • Close, C. M., Frederick, D. K.. Modelling and analysis of dynamic systems. Houghton Miffin Company, Boston, 1993.
 • Cellier, F. E. Continuous system modeling. Springer-Verlag, New York, 1991.
 • Cellier, F. E., Kofman, E. Continuous System Simulation. Springer Science + Business Media, New York, 2006.
 • Klee, H. Simulation of Dynamic Systems with MATLAB and Simulink. CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, 2007.
Back To Top