skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet obravnava nekatera izbrana področja naprednega vodenja kompleksnih sistemov, pod katerega spada vodenje multivariabilnih, velikih, fazno-neminimalnih sistemov in sistemov z velikimi zakasnitvami. Nadalje predmet predstavi področja adaptivnega, hierarhičnega, porazdeljenega in mrežnega vodenja, s poudarkom na tehnologiji izvedbe vodenja kompleksnih sistemov in razvojem ekspertnih sistemov.

Splošno
Vsebina
 • uvod v kompleksne sisteme (opis in matematične predstavitve kompleksnih sistemov,
 • nezanesljivosti modelov, multivariabilni in veliki sistemi, sistemi z zakasnitvami, fazno -neminimalni sistemi, nelinearni in časovno-spremenljivi sistemi, kombinirani zvezno-diskretni sistemi),
 • predstavitev težavnih lastnosti s pomočjo kvalitativnih in kvantitativnih funkcij analize,
 • predstavitev nekaterih možnosti načrtovanja vodenja, ki vključujejo tudi koncepte optimalnosti (na impliciten oz. ekspliciten način):
  • problem optimalnega vodenja (principi in kriteriji, linearni kvadratični regulator, observatorji stanj, kombinacija metod optimalnega načrtovanja z modernimi metodami načrtovanja),
  • adaptivno načrtovanje,
  • hierarhično in porazdeljeno vodenje,
  • sistemi mrežnega vodenja,
 • razširitev rezultatov na razvoj ekspertnih sistemov,
 • tehnologija izvedbe vodenja kompleksnih sistemov (računalniški sistemi za vodenje in programirljivi krmilniki, programska oprema, omrežne tehnologije, industrijski informacijski sistemi).
Cilji in kompetence

Cilj predmeta je predstaviti lastnosti dinamičnih sistemov, ki jih uvrščajo med težavne za vodenje, predstaviti matematična orodja za obravnavo teh lastnosti, predstaviti nekatere značilne metode in pristope načrtovanja tovrstnih sistemov, predstaviti praktične vidike realizacije vodenja kompleksnih sistemov. Glede na širino področja bomo lahko problematiko prilagodili tudi specifičnim potrebam posameznega študenta.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem predmetu naj bi bili študenti zmožni:

 • poznavati in razumeti lastnosti dinamičnih sistemov,
 • razumeti, zakaj je dosegljiva kvaliteta obnašanja nekaterih sistemov omejena,
 • poznati nekatere značilne metode načrtovanja vodenja kompleksnih sistemov,
 • razumeti probleme, ki so pomembni pri realizaciji načrtanih rezultatov vodenja.
Metode poučevanja
 • predavanja
 • seminarsko delo
Gradivo

Obvezno

 • Skogestad, S., Postlethwaite, I., Multivariable Feedback Control, Analysis and Design, John Wiley and Sons Ltd, Chichester, 2006.
 • Jackson, P., Introduction to Expert Systems, Addison – Wesley, Harlow, 1999.
 • Astrom, Wittenmark, Adaptive control, Addison-Wesley Longman Publishing Co., Inc. Boston, MA, USA, 1994.
 • Karba, R., Atanasijević-Kunc, M., Multivariabilni sistemi, Založba FE in FRI, 2010.
 • Atanasijević-Kunc, M., Multivariabilni sistemi, predstavitev, analiza in načrtovnje skozi primere, Založba FE in FRI, 2004.
 • Stenerson, J., Fundamentals of Programmable Logic Controllers, Sensors and Communication, Third Edition, Pearson/Prentice Hall, 2004
Back To Top