skip to Main Content
Opis predmeta

Predmet uvede študenta na področje avtomatike. Seznani ga z osnovnimi pojmi področja, konceptom vodenja in gradniki sistemov vodenja. Predstavi osnove programirljivih logičnih krmilj, osnove analize in načrtovanja sistemov vodenja ter delo s programskim paketom Matlab za inženirsko računanje.

Splošno
Vsebina
 • definicije osnovnih pojmov s področja avtomatike, gradniki sistemov vodenja, nivoji vodenja
 • programirljivi krmilni sistemi, vodenje s programirljivimi logičnimi krmilniki
 • opisi in analiza sistemov vodenja, matematično modeliranje, simulacija, lastnosti dinamičnih sistemov, prenosne funkcije in blokovni diagrami, analiza v časovnem prostoru
 • regulacijski sistemi, študij učinkov povratne zanke, osnovni regulacijski algoritmi (P, PI) in njihova izvedba
 • ilustracija s praktičnimi primeri
Cilji in kompetence

Osnovni cilj predmeta je, da uvede študenta na področje avtomatike, ga seznani z nekaterimi osnovnimi pojmi področja, vpelje idejo sistemskega pristopa in življenjski cikel sistemskega inženirstva, predstavi osnovne koncepte in gradnike sistemov vodenja in nekatera področja uporabe, predstavi osnove programskega paketa Matlab/Simulink za inženirsko računanje in simulacijo sistemov.

Predvideni rezultati

Po uspešno opravljenem modulu na bi bili študenti zmožni:

 • definirati osnovne pojme sistemov vodenja,
 • opisati pomembnejše gradnike sistemov vodenja,
 • pojasniti osnovne predstavitve sistemov (grafične in matematične),
 • analizirati osnovne strukture in algoritme vodenja,
 • izdelati preproste programirljive krmilne sisteme,
 • uporabiti simulacijo za analizo in načrtovanje preprostih sistemov vodenja.
Metode poučevanja
 • predavanja
 • laboratorijske vaje
 • strokovni ogledi avtomatizacije v polindustrijskih in industrijskih obratih.
Gradivo

Obvezno

 • Mušič, G., Avtomatika, Založba FE in FRI, Ljubljana, 2014.

Dodatno

 • Oblak, S., Škrjanc, I., Matlab s Simulinkom : priročnik za laboratorijske vaje, 1. izdaja, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko, 2005.
 • Strmčnik, S., in soavtorji: Celostni pristop k računalniškem vodenju procesov, Založba FE in FRI, Ljubljana, 1998.
 • Golnaraghi, Kuo, B. C., Automatic Control Systems, 9th Edition, Wiley, 2009.
 • Nise, S., Control Systems Engineering, 6th Edition, International Student Version, Wiley, 2011.
Back To Top